AGC Systems Sp. z o.o. English

Stałe urządzenia gaśnicze

KLIKNIJ, ABY ZOBACZYĆ PEŁNĄ OFERTĘ LUB ZŁOŻYĆ ZAPYTANIE OFERTOWE.

Stałe urządzenia gaśnicze (SUG) służą do gaszenia pożaru w pomieszczeniach zamkniętych np. gaszenie serwerowni, gdzie użycie innych środków niż gazy gaśnicze może spowodować uszkodzenie cennych urządzeń i przerwać pracę systemu na wiele godzin lub dni.

WAŻNE! Na podstawie art. 22 ust. 1, w związku z art. 20 ust. 1 do 4 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2014 r., poz. 881), Prezes Urzędu Dozoru Technicznego wydał personelowi firmy AGC Systems Sp. z o.o. certyfikat potwierdzający posiadanie kwalifikacji do dokonywania następujących czynności:
 • sprawdzanie pod względem wycieków,
 • instalacji,
 • konserwacji,
 • serwisowania
stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających 3kg lub więcej fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrowanych oraz odzysk fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych ze stacjonarnych i ruchomych systemów ochrony przeciwpożarowej i gaśnic.

Najczęściej używanymi gazami do celów gaśniczych są:
Inergen INERGEN® (mieszanina azotu 52%, argonu 40%, CO2 8%), AZOT, ARGON - Zasada gaszenia polega na zmniejszeniu zawartości tlenu w gaszonym pomieszczeniu z 21% do około 14%. Utrzymanie niższego stężenia tlenu powoduje samoczynne ugaszenie pożaru, przy zachowaniu możliwości oddychania. Środek gaśniczy przechowywany jest wysokościnienowych butlach, najczęściej 80 litrowych pod ciśnieniem 200 bądź 300bar.
FM200 FM-200®, FE-36®, NOVEC 1230® - gazy otrzymane sztucznie. Gaszenie za pośrednictwem tych gazów polega na pochłanianiu ciepła płomienia i zamieniając je w drgania intermolekularne. Zjawisko to uniemożliwia podtrzymywanie procesu spalania. Jest to przede wszystkim działanie fizyczne, a w mniejszym stopniu chemiczne. Środek gaśniczy przechowywany jest w butlach od 20 do 180 litrów pod ciśnieniem około 30 bar.

Wymienione środki gaśnicze są bezpiecznie dla ludzi jak i urządzeń. Pod warunkiem zachowania odpowiednich stężeń.

Klapa odciążająca Dodatkowym bardzo ważnym aspektem przy projektowaniu instalacji gaśniczych na gaz obojętny jest stosowanie klap odciążających. W celu odprowadzenia nadciśnienia powstałego podczas wyładowania środka gaśniczego. Brak możliwości odprowadzenia nadciśnienia może spowodować uszkodzenie pomieszczenia np. drzwi, okien oraz urządzeń znajdujących się w gaszonym pomieszczeniu. Projektowana przez Naszą firmę instalacje zawsze wyposażana są w klapy odciążające o odpowiednio dobranych przekrojach. Oprócz czynnika gaśniczego i klap odciążających do prawidłowego funkcjonowania instalacji projektuje się instalację wykrywawczą.

Centrala sygnalizacji pożaru i sterowania gaszeniem Najczęściej do wykrywania ew. zarzewia ognia stosuje się czujki dymowe rozmieszczonych równomiernie w całym pomieszczeniu. Zarówno w pomieszczeniu właściwym jak suficie podwieszanym i podłodze technicznej (podniesionej). Czujki łączone są szeregowo najczęściej w dwóch liniach. Ma to na celu wykluczenia ew. fałszywego alarmu i wykluczenia niepotrzebnego wyładowania środka gaśniczego. Każde gaszone pomieszczenie posiada własną centralę sygnalizacji pożaru i sterowania gaszeniem. Do której podłączone są wszystkie czujki z danego pomieszczenia, klapy odciążające oraz butle ze środkiem gaśniczym przeznaczone dla danego pomieszczenia.

Sygnalizator przed wejściem do gaszonego pomieszczenia Dodatkowym ważnym aspektem jest informacja dla osób znajdujących się w gaszonym pomieszczeniu jak i osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obiektu. Pomieszczenia gaszone wyposażone są w sygnalizatory optyczne jak i akustyczne informujące o wystąpieniu alarmu pożarowego. Dodatkowo centrala w którą wyposażone zostało pomieszczenie przesyła sygnały do centrali budynkowej.
Stałe urządzenia gaśnicze (SUG) przeznaczone są do stosowania w:
 • serwerowniach,
 • centrach przetwarzania danych,
 • urządzeniach telekomunikacyjnych,
 • elektrowniach i elektrociepłowniach,
 • zakładach energetycznych,
 • urządzeniach produkcyjnych,
 • laboratoriach,
 • archiwach.

Nasza oferta obejmuje:
 • projektowanie instalacji gaszenia gazem,
 • sprzedaż i montaż instalacji gaszenia gazem FM-200, FE-36, NOVEC 1230, INERGEN, AZOT, ARGON,
 • serwis już istniejącej instalacji gaśniczej.
Galeria stałe urządzenia gaśnicze